Lijm 3M Displaymount spuitbus 400ml

Productnummer: 836259
Minimum afname: 1
€ 11,79 € 14,27 incl. BTW

Op voorraad

Levertijd: 1-2 werkdagen

Logo

Omschrijving

  Extra sterke lijm voor permanente bevestiging en hechting van zware materialen. Multifunctionele lijm die speciaal is ontworpen voor tentoonstellingen, studio- en theaterdecors, displaywerk en vele andere toepassingen waar lijm voor zwaar gebruik nodig is. Ideaal voor het hechten van zowel poreuze als niet-poreuze materialen, waaronder kunststof, stof, metaalfolie, papier, karton, tapijt en rubber. Het nieuwe gecontroleerde spuitpatroon beperkt de lijmnevel aanzienlijk.

  3M™ Scotch® DisplayMount™ is een universele lijm met ultieme sterkte voor permanente bevestiging en verlijming. Speciaal ontworpen voor tentoonstellingen, studio- en theaterdecors, displaywerk en vele andere toepassingen waar zware lijm nodig is.

  Ideaal voor het verlijmen van prototypes, theaterdecors, gecoat papier, tentoonstellingsborden.

  Voor het hechten van zowel poreuze als niet-poreuze materialen, waaronder kunststof, stof, metaalfolie, papier, karton, tapijt en rubber.

  Het nieuwe gecontroleerde spuitpatroon beperkt de lijmnevel aanzienlijk.

  Veiligheidsinformatie.

  Na het inademen frisse lucht toedienen.

  Bij klachten arts raadplegen.

  Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

  Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.

  Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.

  Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.

  Gevarenaanduiding;

  H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.

  H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

  H315 Veroorzaakt huidirritatie.

  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

  H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  Veiligheidsvoorschrift;

  P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

  P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

  P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

  P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

  P261E Inademing van damp of spuitnevel vermijden.

  P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

  P410 + P412 Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F.

  P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.

Specificaties

Lengte: 65 cm
Breedte: 67 cm
Hoogte: 195 cm
Gewicht: 388 gr
Volume: 849
Merk: 3M
ADR code: 2.1 Brandbare gassen
CE-markering: Neen
Commerciële afmetingen: 65x200mm
Commerciële kleurnaam: Transparant
Garantie: 24 maand
Geschikt voor: Textiel , Kunststof , Papier , Karton
Geurneutraal: Neen
Inhoud (Netto): 4000 ml
Kleur: Transparant
Navulbaar: Neen
Permanent: Ja
Soort lijm: Lijmspray
Soort Materiaal: Synthetische elastomeer
Uitwasbaar: Neen