Leveringsvoorwaarden

Belangrijkste regels bij bestellen via de kantoorwebshop:


U plaatst uw bestelling onder voorwaarden B2B.


De volgende zaken geeft u altijd door via office@angelot.nl (op werkdagen reactie binnen 24h):

- Het retourneren van artikelen.

- Het melden van transportschade. Inclusief foto`s van de schade.

- Het claimen van garantie


- U heeft 14 dagen bedenktijd.

- Bedenktijd start op datum ontvangst zending.

- U ontvangt uw volledige betaling (minus de retourkosten) binnen 14 dagen terug.

- Alleen onbeschadigde en ongeopende artikelen worden geaccepteerd.

- Retours worden in onderling overleg opgehaald.

- De volgende retourkosten zijn van toepassing:
. €2,50 per orderregel.
. €5,95 per doos.

. €12,95 per pallet.


- Getoonde prijzen zijn exclusief btw.

- Tot €25 exclusief btw berekenen wij €6,95 orderkosten.

- Van €25 tot €50 exclusief btw berekenen wij €4,95 orderkosten.

- Boven €50 exclusief btw komen de orderkosten te vervallen.

- Orderkosten bestaan uit magazijnkosten, personeelskosten en overige verkoopkosten.


- Voor onze boekenwebshop gelden de voorwaarden die u hier kunt vinden.


De Angelot Office is een handelsnaam van Firma Koonings, kantoor houdend te Werkendam, ingeschreven bij de Kvk Tilburg onder nummer 18110836. 
(Prijs)afspraken, aanbiedingen en aangegane overeenkomsten via De Angelot Office, zijn nooit van toepassing op (Prijs)afspraken, aanbiedingen en aangegane overeenkomsten gemaakt met/aangeboden door zustermaatschapij `De Angelot boek & kantoor`, gevestigd als fysieke winkel te Werkendam.

Deze webshop richt zich enkel tot personen, bedrijven, instellingen en vrije beroepen die de aangekochte producten uitsluitend in het kader van hun beroepsbekwaamheid gebruiken. 
Al onze prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
Waar zaken niet in onze algemene voorwaarden zijn geregeld verwijzen wij naar de algemene regels voor (koop)overeenkomsten uit boek 6 en boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.  
Regels Koop op Afstand B2C zijn op onze leveringen niet van toepassing.

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Angelot Office en op alle met De Angelot Office aangegane overeenkomsten.


2.Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.


3.Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.


4.Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door De Angelot Office heeft ingestemd.


5.De internetsite van De Angelot Office richt zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.


6.Onder `Koper` wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Angelot Office in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
7.De Angelot Office behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.


8.Door het gebruik van de internetsite van De Angelot Office en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.


9.De Angelot Office is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.


10.Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. De Angelot Office is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.


11.Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit telefonisch, of per E-mail kenbaar gemaakt.


12.Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van een (1) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.


13.Een aanbod van de potentiële Koper wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: - de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; - een offerte door de Koper is getekend en door De Angelot Office is ontvangen, ingeval door De Angelot Office een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
- de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (bestelformulier) via elektronische weg is verzonden en door De Angelot Office is ontvangen.


14.Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper heeft overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.


15.Koper en De Angelot Office komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van KantoorClip.com zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

16.Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De Angelot Office garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


17.Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting.


18.Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.


19.De Koper is de prijs verschuldigd die De Angelot Office in haar bevestiging conform de voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door De Angelot Office worden gecorrigeerd.


20.Bezorgkosten zijn inbegrepen in de prijs.


21.De Angelot Office kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite.


22.Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Creditcard en Ideal. Bestaande klanten van De Angelot office hebben ook de mogelijkheid om `op rekening` te kopen, mits de betaling strikt binnen 8 werkdagen plaatsvindt.


23.In het geval door De Angelot Office een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. De gebruikelijk betalingstermijn is binnen 8 werkdagen na factuurdatum.
24.Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper verhoogt De Angelot boek & kantoor de openstaande rekening met €10 (tien euro) per week , te rekenen vanaf de vervaldatum van de vordering.


25.Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die KantoorClip.com als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens verplichtingen heeft moeten maken.


26.In geval van niet-tijdige betaling is De Angelot Office bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.


27.Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft De Angelot Office ernaar om bestellingen die voor 17.00 uur .s middags op een werkdag zijn geplaatst de daarop volgende dag te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. De Angelot Office kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.


28.De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar is wordt de Koper hier tijdig van op de hoogte gesteld en is er de mogelijkheid voor de Koper om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen teruggestort aan de Koper.


29.Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.


30.Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan Euro 5.000,-. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Koper op het moment dat de bestelling aan de vervoerder heeft afgegeven.


31.Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.


32.De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.


33.De mogelijkheid van het retourneren van de bestelling wordt per geval beoordeeld. Retourneren kan in principe tot maximaal 3 weken na leverdatum. Stuur nooit artikelen retour zonder akkoord van De Angelot Office. Aan retourneren zijn in beginsel kosten verbonden.  De kosten voor retourneren zijn €8 per orderregel + €5,95 per colli.


34.Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met De Angelot Office is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.


35.De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


36.De Angelot Office garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.


37.De onder genoemde garantie geldt voor inktcartridges gedurende een periode van 6 maanden na levering en voor tonercartridges gedurende een periode van 12 maanden na levering. Voor overige printsupplies en originele producten zal De Angelot Office garanties van producenten doorleveren aan de Koper.


38.Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.


39.De Angelot Office is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van De Angelot Office. De Angelot Office is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.


40.Indien De Angelot Office, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.


41.In het geval de Koper via De Angelot Office een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.


42.Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Kantoor De Angelot Office of de fabrikant zijn verricht;

- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.


43.De Koper is gehouden De Angelot Office te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen De Angelot Office mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

De Koper is verplicht het product aan De Angelot Office te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht De Angelot Office zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.


44.De garantie op uw printer wordt niet beïnvloed wanneer u een compatible of originele cartridge gebruikt.


45.In geval van overmacht is De Angelot Office niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.


46.Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


47.De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij De Angelot Office, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
48.Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede .al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.


49.Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Angelot Office, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.


50.De Angelot Office zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De Angelot Office neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.


51.Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


52.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


53.Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van De Angelot Office of overeenkomsten gesloten met De Angelot Office worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
54.De Angelot Office isgevestigd te Werkendam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 18110836. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan De Angelot Office, Boterstraat 7a, 4251 CC, Werkendam of naar het e-mail adres office@angelot.nl zoals staat aangegeven op de internetsite.


55.De Angelot Office streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende kantooruren van De Angelot Office te beantwoorden.